مشاركه فى

أعلى يوتيوب قنوات

مرتبةاليوتيوبمشتركينعدد مرات مشاهدة الفيديوعدد الفيديوالفئةبدأت
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 31,200,000 22,490,935,768 545 Music 2013
2 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 14,200,000 12,137,584,226 962 Film & Animation 2013
3 eltreceeltrece 11,500,000 11,007,660,519 147,728 Entertainment 2014
4 DrossRotzankDrossRotzank 22,500,000 5,706,203,317 1,500 Entertainment 2006
5 LynaLyna 13,400,000 5,695,054,692 4,408 Gaming 2014
6 RobleisIUTURobleisIUTU 17,100,000 4,625,977,923 1,136 Entertainment 2013
7 Alejo IgoaAlejo Igoa 14,400,000 4,500,638,228 685 Comedy 2014
8 TelefeTelefe 5,490,000 4,335,095,043 78,934 Entertainment 2012
9 BizarrapBizarrap 14,300,000 4,327,828,255 77 Comedy 2017
10 TINITINI 7,540,000 3,397,293,540 122 People & Blogs 2016
11 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 5,120,000 3,263,623,232 126 Entertainment 2010
12 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 4,530,000 2,314,988,452 577 Comedy 2020
13 DukiDuki 6,020,000 2,129,645,935 112 Music 2017
14 Te lo resumoTe lo resumo 6,800,000 1,778,094,838 584 Comedy 2012
15 Mati SpanoMati Spano 4,300,000 1,758,149,914 638 Entertainment 2020

كبار قنوات يوتيوب - احصائيات التفاصيل

مرتبةاليوتيوبمشتركين/عامعدد مرات مشاهدة الفيديو/عامعدد الفيديو/عام
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,466,666 2,498,992,863 60
2 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,577,777 1,348,620,469 106
3 eltreceeltrece 1,437,500 1,375,957,564 18,466
4 DrossRotzankDrossRotzank 1,406,250 356,637,707 93
5 LynaLyna 1,675,000 711,881,836 551
6 RobleisIUTURobleisIUTU 1,900,000 513,997,547 126
7 Alejo IgoaAlejo Igoa 1,800,000 562,579,778 85
8 TelefeTelefe 549,000 433,509,504 7,893
9 BizarrapBizarrap 2,860,000 865,565,651 15
10 TINITINI 1,256,666 566,215,590 20
11 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 426,666 271,968,602 10
12 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 2,265,000 1,157,494,226 288
13 DukiDuki 1,204,000 425,929,187 22
14 Te lo resumoTe lo resumo 680,000 177,809,483 58
15 Mati SpanoMati Spano 2,150,000 879,074,957 319