مشاركه فى

أعلى يوتيوب قنوات

مرتبةاليوتيوبمشتركينعدد مرات مشاهدة الفيديوعدد الفيديوالفئةبدأت
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 29,000,000 20,086,622,690 478 Music 2013
2 eltreceeltrece 11,000,000 10,338,276,634 135,611 Entertainment 2014
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 11,900,000 9,161,150,329 810 Film & Animation 2013
4 DrossRotzankDrossRotzank 22,000,000 5,471,883,975 1,457 Entertainment 2006
5 LynaLyna 11,800,000 4,936,390,329 4,169 Gaming 2014
6 RobleisIUTURobleisIUTU 16,100,000 4,136,003,984 1,000 Entertainment 2013
7 TelefeTelefe 5,180,000 4,082,232,192 77,674 Entertainment 2012
8 BizarrapBizarrap 11,200,000 3,417,303,463 73 Comedy 2017
9 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 4,800,000 2,884,431,148 104 Entertainment 2010
10 TINITINI 6,840,000 2,710,674,180 115 People & Blogs 2016
11 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 3,520,000 1,656,229,174 432 Comedy 2020
12 DukiDuki 5,380,000 1,654,293,060 102 Music 2017
13 Te lo resumoTe lo resumo 6,390,000 1,650,465,179 567 Comedy 2012
14 Bebe MiloBebe Milo 3,820,000 1,548,074,543 1,780 Gaming 2014
15 Alejo IgoaAlejo Igoa 9,050,000 1,534,194,444 511 Comedy 2014

كبار قنوات يوتيوب - احصائيات التفاصيل

مرتبةاليوتيوبمشتركين/عامعدد مرات مشاهدة الفيديو/عامعدد الفيديو/عام
1 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 3,625,000 2,510,827,836 59
2 eltreceeltrece 1,571,428 1,476,896,662 19,373
3 El Payaso Plim PlimEl Payaso Plim Plim 1,487,500 1,145,143,791 101
4 DrossRotzankDrossRotzank 1,466,666 364,792,265 97
5 LynaLyna 1,685,714 705,198,618 595
6 RobleisIUTURobleisIUTU 2,012,500 517,000,498 125
7 TelefeTelefe 575,555 453,581,354 8,630
8 BizarrapBizarrap 2,800,000 854,325,865 18
9 Dread Mar I - OficialDread Mar I - Oficial 436,363 262,221,013 9
10 TINITINI 1,368,000 542,134,836 23
11 AMIGOS FOREVERAMIGOS FOREVER 3,520,000 1,656,229,174 432
12 DukiDuki 1,345,000 413,573,265 25
13 Te lo resumoTe lo resumo 710,000 183,385,019 63
14 Bebe MiloBebe Milo 545,714 221,153,506 254
15 Alejo IgoaAlejo Igoa 1,292,857 219,170,634 73